Documente de admitere la examen

Pentru admiterea la examenul de calificare pretendentul prezintă secretarului Comisiei următoarele documente:

 1. cererea de admitere la examenul de calificare;
 2. cererea de susţinere a examenului pe disciplină;
 3. curriculum vitae;
 4. o fotografie în format electronic şi/sau două fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;
 5. o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi contravenţionale;
 6. diploma de studii superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, în cazul studiilor peste hotare;
 7. documentele ce confirmă angajarea şi experienţa în muncă corespunzătoare în Republica Moldova sau documentul (tradus în limba de stat şi legalizat conform legislaţiei în vigoare) care confirmă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
 8. recomandarea, în formă scrisă, a organului executiv al societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la care este angajat pe parcursul perioadei de stagiu;
 9. buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
 10. certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, cu anexarea disciplinelor susţinute, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
 11. confirmarea certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).
 12. În cazul depunerii actelor în format electronic, originalele actelor se prezintă la secretarul Comisiei de certificare cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită privind desfăşurarea examenului. În cazul depunerii actelor pe suport de hîrtie, concomitent cu prezentarea copiilor documentelor, se prezintă şi originalele acestora. Originalele documentelor se restituie după confruntarea acestora cu copiile. Copiile documentelor şi documentele corespunzătoare se prezintă de către pretendent la secretarul Comisiei, într-o mapă-dosar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului.
 13. Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, pretendenţii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare numai după susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general.