Posturi vacante

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit cu începere de la 19 februarie 2018

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Lista posturilor vacante

Șef al Serviciului de control și verificare - 1 funcţie vacantă

Specialist - 1 funcţie vacantă

Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
  • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  • cunoaşte limba de stat;
  • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
  • informaţii suplimentare.
Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal  Dosarul de concurs, care conţine:

Termenul de depunere a documentelor

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 12 martie 2018, ora 16:00
Telefon de contact: 022 26 26 72
e-mail: ada.ceban@mf.gov.md

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 124

Persoana de contact: Ada Ceban, specialist superior al Serviciului de control și verificare din cadrul Consiliului de Supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor 

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

AVIZ

Concursul  privind ocuparea

funcţiilor publice vacante în Serviciul de control şi verificare cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de șef al Serviciului de control și verificare

(1 funcție vacantă )

 

Nr.

Numele, Prenumele

1

Graur Nicoleta

2

Novițchii Natalia

 

Notă: Proba scrisă se va desfășura  la  15 martie  2018, ora 9:00 pe adresa str. Constantin Tănase 7,

 

Secretarul comisiei de concurs  Ada Ceban  tel.0-22-26-26-72